ZAMAWIAJĄCY

 

 

WYKONAWCA

 

 

 PODWYKONAWCY

 

INŻYNIER

 

 

 

 

NADZÓR AUTORSKI DK16

 

 

PROJEKTANT PODSTAWOWEJ DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ

 

 

MIR, CUPT

 

MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA

 

 

 

 

 

 CENTRUM UNIJNYCH

PROJEKTÓW TRANSPORTOWYCH

 


KONTAKT
   

Budowa obwodnicy Ostródy

 

 

 

 

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Numer umowy o dofinansowanie: POIS. 04.01.00-00-0001/15-00 wraz z Aneksem nr 01 z dnia 18.08.2017

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 496 785 191,88 PLN

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi 335 040 736,54 PLN

 

Umowa o Dofinansowanie obejmuje budowę obwodnicy Ostródy w ciągu istniejącej drogi krajowej nr 16 od miejscowości Ornowo do węzła Ostróda Południe w podziale na dwa etapy:

 

I etap obejmuje fragment obwodnicy Ostródy od miejscowości Ornowo do węzła Ostróda Południe realizowany obecnie w ramach Kontraktu pn.: Budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek „B”).

  

II etap obejmuje fragment obwodnicy Ostródy od miejscowości Wirwajdy do miejscowości Ornowo, będący w fazie przygotowania, pn.: „Budowa drogi ekspresowej S5 na odcinku Wirwajdy – Ornowo”. Planowany termin realizacji to lata 2020-2022.

 

Obecnie realizowany jest pierwszy etap obwodnicy Ostródy w ramach Kontraktu pn.: Budowy drogi ekspresowej S7 na odcinku Miłomłyn – Olsztynek, pododcinek Ostróda Północ – Ostróda Południe w ciągu S7 wraz z budową obwodnicy Ostródy w ciągu drogi krajowej nr 16 (pododcinek „B”), który obejmuje odcinek obwodnicy od skrzyżowania z dk 15 do węzła Ostróda Południe.

 


 

Termin realizacji zgodnie z podpisaną umową: 20 miesięcy od daty podpisania umowy z wyłączeniem okresów zimowych od 15 grudnia do 15marca.


Podpisanie umowy z Wykonawcą: 15.06.2015 r.

 

Przekazanie placu budowy: 18.06.2015 r.

 

Zakończenie robót jest na: 30.06.2018 r.

 

Numer Kontraktu: GDDKiA-O/OL-R2-R1-2811-08/13

  

Wartość kontraktu wg. umowy: 271.790.199,08  pln

 


 

Długość budowanej obecnie obwodnicy Ostródy wynosi 5,99km. Docelowo, po wybudowaniu drugiego zadania, cała obwodnica będzie wynosiła około 11,270 km.

  

Budowany odcinek obwodnicy Ostródy w ciągu dk16 zlokalizowany jest na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, powiatu ostródzkiego oraz gminy Ostróda. Początek realizowanego zadania znajduje się w rejonie miejscowości Ornowo na skrzyżowaniu z dk15, zaprojektowanym jako duże rondo dwupasowe, koniec w obrębie węzła „Ostróda Południe” z podłączeniem do przebiegu istniejącej drogi dk16. Przebieg jezdni na połączeniu z dk 15 został ukształtowany na poczet przyszłego węzła drogowego, którego realizacja nastąpi podczas budowy drugiego etapu obwodnicy do miejscowości Wirwajdy.  

 

Obwodnica omija Ostródę od strony południowej przebiegając przez miejscowości Ornowo, Kajkowo, Górka. Na odcinku od Ornowa do Górki droga biegnie zupełnie nowym śladem poza miastem Ostróda, na odcinku od miejscowości Górka przebieg obwodnicy pokrywa się lub blisko sąsiaduje z istniejącym korytarzem dk 16. Projektowana droga biegnie przez teren dosyć zróżnicowany wysokościowo po południowej stronie miasta Ostróda. Ponadto droga biegnie w pobliżu Jezior Morliny, Kajkowo oraz Sement Mały.

 


 

Przedmiotem zamówienia jest Budowa obwodnicy Ostródy.

:

 

 Skrzyżowanie Drogi Krajowej nr 16 z Drogą Krajową nr 15

 Skład Zespołu Konsultanta- Zespół Inżyniera Kontraktu- schemat

 


 

Obiekty inżynierskie Pododcinka B/DK16

 

WS-1/B-16


WS-1/B-16 Wiadukt drogowy usytuowany w ciągu nowoprojektowanej drogi DK 16 w km 11+797,78.
Obiekt nowoprojektowany wznoszony w ciągu nowoprojektowanej drogi DK16. W miejscu lokalizacji obiektu przebiega istniejąca droga powiatowa 1237N. Konstrukcja jednonawowych elementów prefabrykowanych o stałej wysokości.
Dane ogólne:
- Rozpiętość przęsła: 16,85 m
- Długość całkowita: 21,93 m
- Szerokość całkowita: 59,03 m
 

 

WD-2/B-16


WD-2/B-16 Wiadukt usytuowany w ciągu drogi gminnej Ornowo-Brzydowo nad projektowaną Obwodnicą Ostródy DK 16 w km 13+423,031.
Nowoprojektowany monolityczny dwuprzęsłowy ciągły obiekt mostowy z betonu sprężonego o przekroju poprzecznym dwubelkowym. Filar ścianowy posadowiono bezpośrednio. Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej Ornowo-Brzydowo nad projektowaną obwodnicą DK 16 ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi gminnej Ornowo-Brzydowo nad projektowaną obwodnicą DK16.
Dane ogólne:
- Rozpiętość przęseł: 22,00 m+22,00 m
- Długość całkowita: 51,20 m
- Szerokość całkowita: 11,37 m
 

 

MS-3/DK-16


MS-3/B/DK-16 Most usytuowany w ciągu drogi krajowej DK 16 w km 14+065,37.
Nowoprojektowany most czteroprzęsłowy ciągły typu „extradosed” o zmiennej wysokości dźwigara z pylonami na wysokich podporach.
Posadowienie zostało zmienione na Pale Prefabrykowane Wbijane. Most ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi krajowej nr 16 nad ciekiem wodnym Ornowska Struga, dwoma przejściami dla dużych zwierząt, istniejącą przebudowywaną drogą gminną oraz projektowanymi zjazdami NR 1 i Nr 2 jak również drogą dojazdową DD 9.
Dane ogólne:
- Rozpiętość: 132,50+206,00+206,00+132,5 m

 

WD-4/B-16


WD-4/B-16 Wiadukt usytuowany nad projektowaną Obwodnicą Ostródy w ciągu DK 16 w km 15+590,18.
Nowoprojektowany monolityczny dwuprzęsłowy ciągły obiekt mostowy z betonu sprężonego o przekroju poprzecznym dwubelkowym. Filar ścianowy posadowiono bezpośrednio. Obiekt ma na celu bezkolizyjne przeprowadzenie drogi powiatowej 1243N Ostróda-Tułodziad nad projektowaną obwodnicą DK 16.
Dane ogólne:
- Rozpiętość przęsła: 19,00 m+19,00 m
- Długość całkowita: 43,90 m
- Szerokość całkowita: 13,42 m
 

 

 

Roboty branżowe w obrębie DK16

 

  

Przebudowa i budowa urządzeń teletechnicznych

Kolizja nr 1, 2, 3 DK15 str. P km 0+000 - 0+850

Kolizja nr 4, 5 DK16 km 11+840

Kolizja nr 6 DK16 km 13+360

Kolizja nr 7 DK16 km 14+000 str.P - 14+300 str.L

Kolizja nr 8 DK16 km 15+560

Kolizja nr 9,10 DK16 km 15+570

Kolizja nr 11A DK7 (istn.)km 0+500

 

Przebudowa urządzeń wodnych i melioracyjnych

Rów RO-4 L=161m DK15 km 0+690 str.L - 0+785 str.P

Rów RO-4-10 L=66m DK15 km 0+680 - 0+720 str.P

Rów RO-4 L=177m DK16 km 9+900 - 10+300 str.P

Rów RO-4-14 L=232m DK15 km 0+180 - 0+420 str.L

Rów RO-4-15 L=206m DK16 km 9+890 str.P - 10+030 str.L

Rów RO-4-9 L=345m DK16 km 10+700 str.L - 10+810 str.P

Rów RO-4-16 DK16 km10+300

Wodociąg W46-W54 DK16 km 11+800

Rów RO-6 L=230m DK16 km 11+820 str.L - 11+900 str.P

Przebudowa melioracji - rów - km12+560

Wodociąg W42-W45a DK16 km 13+650 - 13+750

Wodociąg W37-W38 DK16 km 14+020 - 14+220 str.P

Wodociąg W23-W23 DK16 km 15+560

 

Przebudowa urządzeń elektroenergetycznych

Kolizja nr 1 DK15 km 0+590

"Ostróda Zachód" - zasilanie oświetlenia drogowego DD1 km 0+384,53

Kolizja nr 2 DK16 km 10+100

Kolizja nr 3 DK16 km 10+700

" Ornowo " - zasilanie oświetlenia drogowego DP1237N

Kolizja nr 4 DK16 km 11+800

Kolizja nr 5 DK16 km 12+080

Kolizja nr 6 DK16 km 13+100

Kolizja nr 7 DK16 km 14+000

Kolizja nr 8 DK16 km 14+200

Zasilanie pompowni P1 (ZE-6) - DK16 km 15+100 str.L

Kolizja nr 9 DK16 km 14+950

Kolizja nr 10 DK16 km 15+460

Kolizja nr 11 DK16 km 15+800

 

Przebudowa gazociągu

Odc. C-D (w/c) DK16 km 17+150

Odc. 9-10 (s/c) DK16 17+150

Zabezpieczenie gazociągu wysokiego ciśnienia rurą ochronną DK16 km 9+850

Przebudowa gazociągu - odc. 1-2 (n/c) DK16 15+600


Parametry techniczne DK16:
- przekrój - 2x2
- klasa drogi - GP (przyjęto parametry dla drogi S)
- obciążenie - 115kN/oś
- kategoria ruchu - KR6
- prędkość projektowa - 100km/h
- prędkość miarodajna - 110km/h
- szerokość jezdni - 2x3,50m
- szerokość pasa awaryjnego - 2,50m
- szerokość pasa dzielącego - 5,00m (w obrębie węzła „Ostróda Południe” 12,00m)
- szerokość pobocza gruntowego - 0,75m ÷ 3,25m


Zakres inwestycji:
- budowa odcinka dwujezdniowej drogi głównej ruchu przyspieszonego wraz z przynależną infrastrukturą techniczną oraz urządzeniami bezpieczeństwa ruchu
- budowa dróg gospodarczych, serwisowych i zbiorczych,
- budowa obiektów inżynierskich,
- budowa urządzeń ochrony środowiska,
- budowa kanalizacji deszczowej i sieci drenażowej, z systemem zbiorników retencyjno- przepływowych,
- przebudowa infrastruktury technicznej kolidującej z projektowanym przedsięwzięciem (sieci energetycznych niskiego, średniego i wysokiego napięcia, teletechnicznych lokalnych i światłowodowych, sieci gazowej, wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa urządzeń melioracyjnych),
- budowa oświetlenia